Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Koordynatorzy programów operacyjnych

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Efektywne współdziałanie w kilkuletniej perspektywie wielu podmiotów wewnątrz i na zewnątrz Urzędu wymaga sprawnej koordynacji i aktywizacji uczestników procesu. Zadanie to powierza się koordynatorom programów operacyjnych. Są to dyrektorzy lub wskazani przez nich pracownicy komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Zadaniem koordynatora jest zgromadzenie przesłanek do realizacji, opracowanie założeń i opracowanie programu operacyjnego. Program operacyjny jest podstawowym środkiem realizacji strategii. Powinien on być podporządkowany naczelnym zasadom strategii – partycypacja w tworzeniu i partnerstwo w realizacji.

Na tych etapach koordynatora wspiera zespół programujący i eksperci. Prace nadzoruje Komitet Sterujący SSW , który także udziela akceptacji bądź wskazuje konieczność wprowadzenia poprawek.

Na etapie przyjęcia programu koordynator wraz z zespołem organizuje konsultacje mające na celu społeczną ocenę programu.

Podczas wdrażania programu zadaniem koordynatora jest monitorowanie efektów działań, m.in. poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi i stały kontakt ze środowiskiem adresatów programu (np. reprezentowanym przez Komisję Dialogu Społecznego) i składanie sprawozdań Komitetowi Sterującemu.

Wdrażanie programu operacyjnego z poziomu lokalnego wspierają dzielnicowi koordynatorzy programu.

Po zakończeniu realizacji programu operacyjnego koordynator przygotowuje ewaluację dotychczasowych działań i rekomendacje na przyszłość.