Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Opracowanie podstawowych instrumentów realizacji strategii

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Przedstawiamy wybór instrumentów służących realizacji polityki społecznej, zaproponowanych w Strategii Społecznej Warszawy. Przydatność poszczególnych instrumentów należy rozpatrywać ze względu na miejsce w strukturze organizacji Miasta, np. Urząd Dzielnicy, Urząd Miasta. Niektóre z nich mają charakter partycypacyjny, umożliwiający udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji lub realizacji zadań, niektóre zaś stanowią rozwiązania możliwe do stosowania jedynie wewnątrz struktur Urzędu.

Idąc za autorami Strategii, "terminem „instrumenty” określamy procedury, regulaminy, rozporządzenia służące realizacji celów. Strategia jest zapisem intencji i przyjętych priorytetów. Nie jest natomiast planem pracy. Nawet dobre strategie nie przynoszą często pożądanych skutków, jeśli nie jest jasne, w jaki sposób mają one oddziaływać na rzeczywistość. Konieczne jest więc dostosowanie istniejących i zaproponowanie uzupełniających instrumentów.

Celem tego projektu jest przygotowanie odpowiednich procedur, które powinny zapewnić wpływ przyjętych celów na opracowania kolejnych planów merytorycznych i finansowych. Z kolei wybór sposobu realizacji (podjęcie decyzji, czy lepiej wykona dane zadanie administracja czy podmiot zakontraktowany albo partner społeczny) wymaga też instrumentów i procedur ewaluacyjnych. Zapewnienie, aby przyjęte cele i priorytety wpływały na działanie wielu – nie zawsze podporządkowanych organizacyjnie podmiotów – wymaga poprawy procedur komunikacji społecznej."

W poniższym opracowaniu, instrumenty podzielono również ze względu na obszary ich zastosowania, np. kadrowe, finansowe, gospodarczo-społeczne.

Przykłady dobrych praktyk w stosowaniu wybranych instrumentów polityki społecznej znajdziesz tutaj.

Instrumenty nadrzędne. Dokumenty strategiczne

 

Strategia Rozwoju Warszawy

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Społeczna Strategia Warszawy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

 

 

 

Instrumenty realizacji Społecznej Strategii Warszawy

 

typ

obszar wdrożenia

 

MIASTO

MIASTO / DZIELNICE

DZIELNICE

 

Dokumenty programowo-

-operacyjne

 

programy operacyjne SSW

 

 

inne programy i polityki społeczne

społeczne priorytety rozwojowe dzielnic

 

Instrumenty organizacyjno-

-zarządcze

 

regulaminy biur i wydziałów

 

zespoły dzielnicowe

 

Wydział Koordynacji Polityki Społecznej

zespoły programowe, koordynatorzy programów operacyjnych i projektów

 

Komitet Sterujący SSW

zespoły zdaniowe

 

Instrumenty finansowe

 

projekty społeczne realizowane z funduszy europejskich

małe granty

 

budżet partycypacyjny

 

otwarte konkursy ofert

 

budżet zadaniowy

 

Instrumenty planowania i projektowania przestrzennego

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

 

partycypacyjne procedury planowania przestrzennego i projektowania

 

Instrumenty kadrowe

 

koordynatorzy programów operacyjnych

 

 

pełnomocnicy

zarządzanie strategiczne poprzez szkolenia

dzielnicowi koordynatorzy Społecznej Strategii Warszawy

 

Instrumenty informacyjno-

-edukacyjne

 

 

 

 

konsultacje wewnętrzne

informatory, poradniki

 

 

konsultacje społeczne

 

kampanie społeczne i informacyjne

 

strony www: strona SSW, strony informacyjne

 

baza wiedzy

 

szkolenia i wymiana doświadczeń

 

Instrumenty gospodarczo-

-społeczne

 

mechanizm społecznej stopy zwrotu (SROI) jako kryterium działań inwestycyjnych

 

 

 

 

klauzule społeczne w konkursach, przetargach deweloperskich i inwestycyjnych

 

opracowanie procedur dysponowania terenami należącymi do m.st. Warszawy na czasowe i spontaniczne wykorzystanie przestrzeni.

 

Narzędzia koordynacji współpracy z partnerami

Komisje Dialogu Społecznego

umowy, porozumienia partnerskie

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego

 

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Partnerstwo Publiczno-Prywatne