Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Strategia

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, ndz.

Społeczna Strategia Warszawy na lata 2009-2020 przedstawia problemy społeczne i wyzwania stojące przed Warszawą, prezentuje także możliwości pokonywania trudności i szanse rozwoju potencjału miasta. Pełna treść dokumentu znajduje sie w załączniku poniżej.

Cele Społecznej Strategii Warszawy

Strategia jest przede wszystkim zapisem celów, jakie stawiają przed sobą władze miasta.

1. Zintegrowana polityka społeczna

2. Wzrost potencjału społecznego

3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa

 Cele wskazują kierunki i zmiany, które pozwolą na wzmocnienie Warszawy:

 • jej samorządu: aktywnego, otwartego na współpracę i partnerstwo, umożliwiającego mieszkańcom rozwój i tworzącego klimat bycia u siebie.
 • obywateli miasta: budujących coraz większy potencjał społeczny Warszawy, korzystających z możliwości realizacji celów osobistych, perspektywy dobrego życia i samorealizacji, posiadających równe szanse w dostępie do dóbr, usług i informacji oraz uczestniczących w życiu społecznym i publicznym,
 • różnych podmiotów, w tym m.in.: organizacji pozarządowych, zrzeszeń, podmiotów gospodarczych, małych przedsiębiorstw.

 Chodzi o to, by w ciągu najbliższych kilkunastu lat w Warszawie tworzyć i wprowadzać w życie zintegrowaną politykę społeczną, sprawnie odpowiadać na wyzwania rozwojowe i rozwiązywać bieżące problemy. By umiejętnie łączyć przestrzenie wielkomiejskiej atrakcyjności z klimatem bycia „u siebie” oraz by przeciwdziałać wszelkim formom wykluczenia.

Zasady realizacji strategii

 Podczas tworzenia strategii, jak i na etapie jej realizacji, wprowadzone zostały określone zasady działania:

 • współdziałanie w koalicji z partnerami i interesariuszami. Mogą w niej uczestniczyć: Urząd m.st. Warszawy, jego jednostki organizacyjne, dzielnice, samorządy gmin i powiatów ościennych, środowiska ekspertów, instytucje i niezależne centra badawcze i doradcze oraz organizacje pozarządowe;
 • podejmowanie działań na zasadzie podziału ról i powierzania zadań;
 • zapewnianie publicznego charakteru i uspołecznienia strategii.

Ze względu na model pracy i partycypacyjny proces tworzenia strategii, znalazła się ona w bazie dobrych praktyk partycypacji prowadzonej w ramach projektu „Decydujmy razem”.

 Środki realizacji strategii

 Są nimi przede wszystkim:

 • Proponowanie znacznie ściślejszej współpracy partnerskiej.

Niezbędnym elementem procesu wzmacniania współpracy jest wspólna profesjonalizacja kadr samorządu i partnerów ze wszystkich dziedzin polityki społecznej, aby wzmacniać ich wzajemne zrozumienie i zaufanie. Współpraca obejmuje środowiska zewnętrzne, w tym m.in. kultury, nauki, biznesu, sektor obywatelski oraz –  w wymiarze przestrzennym – obszar całej metropolii. Cele partnerstwa uwzględniają współdzielenie korzyści rozwoju.

 • Wskazanie na społeczną stronę poprawy ładu przestrzennego.

Obejmuje ona m.in.

 • włączanie mieszkańców w decyzje dotyczące zagospodarowanie otoczenia
 • zmniejszenie różnic i dystansów między rejonami miasta w ramach społecznych zadań gospodarki mieszkaniowej, programów lokalizacji inwestycji i przedsiębiorczości
 • udostępnienie istniejących i tworzenie nowych zasobów przestrzeni publicznych na potrzeby inicjatyw społecznych.

Temat zagospodarowania przestrzeni publicznej w celach społecznych zostanie szerzej opisane w Programie operacyjnym Wzmacnianie wspólnoty lokalnej (w przygotowaniu).

 • Wskazanie procedur i rozwiązań organizacyjnych i finansowych umożliwiających realizację strategii.

Ze względu na ich różnorodność określono je zbiorczym mianem „instrumentów” realizacji strategii. Więcej na temat instrumentów realizacji polityki społecznej przeczytasz tutaj.

 • Środkami wdrażania strategii będą też programy operacyjne i projekty pilotażowe.

Część z nich została zasygnalizowana w Strategii. Pozostałe będą przygotowywane w miarę potrzeb w kolejnych latach. Wykaz dokumentów miejskich wspomagających realizacje strategii znajdziesz  tutaj.

Monitoring

 Skuteczność strategii i postępy w jej wdrażaniu są analizowane w procesie monitoringu. Monitorowanie nie jest kontrolą ani audytem. Jego istotą jest śledzenie i analizowanie faktycznego rozwoju. Regularnie przygotowywane raporty są oceniane przez władze Miasta z punktu widzenia:

 • zgodności faktycznego rozwoju z założeniami i celami strategii;
 • oceny nowych wyzwań i zagrożeń;
 • wniosków dotyczących aktualności lub potrzeby zmiany istniejącej strategii.

 Wskaźniki realizacji celów strategii

 Ocenie realizacji celów służą przypisane do nich wskaźniki realizacji. Umożliwiają one obiektywną ocenę postępu w dłuższych okresach.

Wskaźniki realizacji celów zostały częściowo określone w dokumencie, pozostałe będą uzupełniane w miarę ich opracowywania w ramach programów operacyjnych. Są to wskaźniki odnoszące się do osiągniętego rezultatu, jak i wskaźniki określające wpływ danego przedsięwzięcia na otoczenie. Więcej na temat wskaźników przeczytasz tutaj.

 Dodatki

 Dokument zawiera definicje i objaśnienia terminów użytych w tekście, wykaz dokumentów i regulacji prawnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, jak również wykaz opracowań specjalistycznych przygotowanych na potrzeby stworzenia strategii.

Pliki do pobrania

1. Uchwalona Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020
(plik: ssw_uchwalona_1427_uch_zal1.pdf, rozmiar pliku: 969.4 KB)
Pobierz
2. Założenia metodologiczne i organizacyjne (prezentacja, pdf)
(plik: kherbst_zalozenia_spoleczna_strategia_warszawy.pdf, rozmiar pliku: 339.34 KB)
Pobierz
3. Założenia metodologiczne i organizacyjne (materiał roboczy, pdf)
(plik: zalozenia_dla_strategii.pdf, rozmiar pliku: 467.06 KB)
Pobierz