Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Współpraca m.st. Warszawy i sektora nauki 2011 - 2014
Celem badania była aktualizacja informacji na temat współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki. Zidentyfikowano uczelnie, z którymi współpraca jest nawiązywana, obszary tematyczne, formy i charakter dotychczasowej współpracy. Drugim, równie istotnym celem było zebranie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania współpracy z sektorem nauki. Na podstawie bada
Ochotnicy warszawscy. Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie w latach 2014-2020
Zadaniem projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” do roku 2020 jest łączenie działań podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i instytucje miejskie na rzecz wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Projekt wyznacza kierunki polityki miasta dotyczące wolontariatu celem stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz wszystkich podmiotów
Rozwój metropolitalny Warszawy a kwestia polityki społecznej
Autor charakteryzuje współczesne procesy metropolizacji miast i wyróżniki ich metropolitalności. Porusza temat wpływu metropolitalności na rozwój miast w wymiarze funkcjonalnym, gospodarczym i przestrzennym. Osobno wymienione i omówione są skutki społeczne metropolizacji.  
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszy program powstał w 2004 roku i od tego momentu co roku przyjmowany jest przez Radę m.st. Warszawy w formie uchwały dokument określający zasady regulujące współpracę m.st. Warszawy (czyli Miasta) z sektorem
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku - wyciąg
Dokument z pominięciem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Rembertowa oraz załączników 1-5
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Program stanowi wybór konkretnych, wyselekcjonowanych działań, mających szczególne znaczenie rozwojowe dla dzielnicy i dla realizacji celu głównego, który brzmi: Rembertów to obszar zintegrowanego, przyjaznego sąsiedztwa o wysokim standardzie życia z wszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, nowoczesną i wygodną infrastrukturą komunikacyjną, socjalną
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy
Analiza kartograficzna prezentująca problemy społeczne w przestrzeni Warszawy na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku.
Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza
Opracowanie jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu 8.1.4 PO KL Trendy rozwojowe Mazowsza, realizowanego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego (MBPR) pod kierunkiem profesora Zbigniewa Strzeleckiego.
Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci
Raport powstał we współpracy z członkami Rady Konsultacyjnej utworzonej w ramach projektu Koalicji KARAT. Rada konsultacyjna miała udział w wypracowaniu rekomendacji dotyczacych przepisów prawa pracy oraz praktyki ich stosowania. Celem rekomendacji jest poprawa warunków pracy kobiet w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych.
Warszawa przyjazna seniorom na lata 2013-2020
Miasto przyjazne seniorom tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów. Zapewnia jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Program Warszawa Przyjazna Seniorom obejmuje swoim zakresem także osoby zb