Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy
Jesteś na archiwalnej stronie internetowej Społeczna Strategia Warszawy.

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Współpraca m.st. Warszawy i sektora nauki 2011 - 2014
Celem badania była aktualizacja informacji na temat współpracy Urzędu m.st. Warszawy z sektorem nauki. Zidentyfikowano uczelnie, z którymi współpraca jest nawiązywana, obszary tematyczne, formy i charakter dotychczasowej współpracy. Drugim, równie istotnym celem było zebranie wiedzy, która pozwoli na podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania współpracy z sektorem nauki. Na podstawie bada
Ochotnicy warszawscy. Projekt wolontariatu miejskiego w Warszawie w latach 2014-2020
Zadaniem projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” do roku 2020 jest łączenie działań podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i instytucje miejskie na rzecz wolontariuszy i organizatorów wolontariatu. Projekt wyznacza kierunki polityki miasta dotyczące wolontariatu celem stworzenia optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz wszystkich podmiotów
Rozwój metropolitalny Warszawy a kwestia polityki społecznej
Autor charakteryzuje współczesne procesy metropolizacji miast i wyróżniki ich metropolitalności. Porusza temat wpływu metropolitalności na rozwój miast w wymiarze funkcjonalnym, gospodarczym i przestrzennym. Osobno wymienione i omówione są skutki społeczne metropolizacji.  
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi tworzony jest na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszy program powstał w 2004 roku i od tego momentu co roku przyjmowany jest przez Radę m.st. Warszawy w formie uchwały dokument określający zasady regulujące współpracę m.st. Warszawy (czyli Miasta) z sektorem
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku - wyciąg
Dokument z pominięciem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Rembertowa oraz załączników 1-5
Program Rozwoju Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Program stanowi wybór konkretnych, wyselekcjonowanych działań, mających szczególne znaczenie rozwojowe dla dzielnicy i dla realizacji celu głównego, który brzmi: Rembertów to obszar zintegrowanego, przyjaznego sąsiedztwa o wysokim standardzie życia z wszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oświatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, nowoczesną i wygodną infrastrukturą komunikacyjną, socjalną
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy
Analiza kartograficzna prezentująca problemy społeczne w przestrzeni Warszawy na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku.
Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza
Opracowanie jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu 8.1.4 PO KL Trendy rozwojowe Mazowsza, realizowanego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego (MBPR) pod kierunkiem profesora Zbigniewa Strzeleckiego.
Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci
Raport powstał we współpracy z członkami Rady Konsultacyjnej utworzonej w ramach projektu Koalicji KARAT. Rada konsultacyjna miała udział w wypracowaniu rekomendacji dotyczacych przepisów prawa pracy oraz praktyki ich stosowania. Celem rekomendacji jest poprawa warunków pracy kobiet w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych.
Warszawa przyjazna seniorom na lata 2013-2020
Miasto przyjazne seniorom tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów. Zapewnia jednocześnie poczucie bezpieczeństwa oraz przystosowuje swoje struktury do potrzeb i możliwości osób starszych. Program Warszawa Przyjazna Seniorom obejmuje swoim zakresem także osoby zb